Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Look at You en Lovely Dress te Bergeijk

 

Toepasselijkheid

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, transacties en overeenkomsten, uitgebracht, respectievelijk gesloten door Look at You en Lovely Dress, gevestigd te 5571 CR Bergeijk, Riethovensedijk 4 en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 17240265, hierna te noemen: (de) Gebruiker.

 

Schriftelijkheidsvereiste

Artikel 2

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten dan wel agenten van Gebruiker binden Gebruiker niet dan nadat en voor zover deze door Gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.

 

De uitvoering van de overeenkomst

Artikel 3

De plaats waar en het tijdstip waarop de prestatie wordt ver­richt, worden schriftelijk door Gebruiker bevestigd. Het aldus bepaalde tijdstip waarop aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door Gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend. Overschrijding van het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst geeft de wederpartij niet het recht haar verplich­tingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten. Overschrijding van het bepaalde tijdstip waarop aan de overeenkomst uitvoering gegeven dient te worden, leidt nimmer tot enige vorm van aansprakelijkheid van gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van de wederpartij.

 

Leveringstermijnen/Tekortkomingen

Artikel 4

Levertijden c.q. opleveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor

gebruiker niet bindend, doch zullen niet excessief zijn en zijn afhankelijk van het feit of Gebruiker

zijn werkzaamheden op normale wijze kan verrichten. De wederpartij is verplicht om de geleverde goederen c.q. opgeleverde werkzaamheden bij (op)levering te controleren op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen. Tekortkomingen en beschadigingen dienen uiterlijk binnen 48 uur aan Gebruiker gemeld te worden. Eventuele aanspraken worden niet meer in behandeling genomen wanneer deze termijn overschreden wordt.

 

Levering

Artikel 5

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt de levering plaats franco huis. Indien Gebruiker enige termijn voor de levering van een goed op zich neemt houdt zulks uitsluitend in dat Gebruiker naar beste vermogen de overeengekomen termijn in acht zal nemen. De wederpartij is niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst en/of vergoeding van enige schade, welke dan ook, te vorderen, indien de tijd van levering en/of enige termijn door Gebruiker wordt overschreden, terwijl zulks de verplichtingen van de wederpartij onverlet laat. De leveringstermijn gaat eerst in wanneer de overeenkomst conform artikel … tot stand is gekomen en de wederpartij al zijn verplichtingen tot dan toe is nagekomen.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 6

De aansprakelijkheid van Gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel ver­oorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot vijf maal het netto factuurbedrag met een maximum van het bedrag waarvoor Gebruiker zich voor dergelijke schadever­oorzakende gebeurtenissen eventueel heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte schade en/of bedrijfsschade , op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij vrijwaart Gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en de wederpartij. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de wederpartij dat Gebruiker of een enig persoon namens hem ter bewaring of bewerking onder zich heeft dan tot het bedrag waarvoor Gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzaken­de gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de wederpartij die Gebruiker of enig persoon namens hem ter bewaring of bewerking onder zich heeft, indien de wederpartij verzuimt het goed binnen twee weken na het uitvoeren van de overeenkomst op te halen of indien met betrekking tot het in bewaring of bewerking gegeven goed het recht van retentie wordt uitgeoefend.

De wederpartij is aansprakelijk voor de beschadiging of vermis­sing van goederen en gereedschappen tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaam­heid of opzet van Gebruiker.

 

 

Reclames

Artikel 7

Reclames inzake zichtbare gebreken en/of kwaliteit van de geleverde goederen moeten op straffe van verval van rechten binnen veertien dagen na de levering schriftelijk bij Gebruiker worden ingediend. Reclames inzake verborgen gebreken dienen schriftelijk en of straffe van verval van rechten binnen zes weken na de ontvangst van de goederen bij Gebruiker worden ingediend.

Reclames geven de wederpartij niet het recht zijn betalingen en/of andere verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 

Betaling

Artikel 8

Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 60 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting, verrekening of compensatie, door middel van storting op een door Gebruiker aangewezen iban/bankrekening. Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Gebruiker zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij een rente van 8% op jaarbasis berekend vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke Gebruiker toekomen. Alle kosten, welke voor Gebruiker voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door Gebruiker gesteld op minimaal 10% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 250,00.

Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen Gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar. Gebruiker is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens Gebruiker of een tot het concern van Gebruiker behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan is nagekomen.

 

Vrijwaring

Artikel 9

De wederpartij vrijwaart Gebruiker voor alle gevolgen van het gebruik van in een order voorgeschreven merken, modellen, ontwerpen, dessins en dergelijke.

 

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10

Alle door Gebruiker geleverde goederen blijven eigendom van Gebruiker tot volledige betaling van al hetgeen de wederpartij aan Gebruiker verschuldigd is aan hoofdsom, kosten en interesten. Het eigendomsvoorbehoud geldt derhalve ook voor goederen die reeds betaald zijn als de wederpartij nog geld verschuldigd is aan de Gebruiker. Gebruiker kan zich zolang betaling niet heeft plaatsgevonden zich verhalen op de goederen die aan de wederpartij geleverd zijn. Alle leveringen, dus ook alle toekomstige leveringen, zijn belasting

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 11

Op alle overeenkomsten tussen Gebruiker en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomsten tussen Gebruiker en de wederpartij zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant.

 

In geval van een geschil met een buitenlandse contractpartij, waarbij onder meer de uitleg van de algemene voorwaarden van Gebruiker in het geding is, zal alleen de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden van Gebruiker bindend zijn voor beide partijen.

 

Diensten/levering aan particulieren

Artikel 12

Indien enig artikel van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden in strijd is met enige wettelijke bepalingen zal deze niet van toepassing zijn op de overeenkomst gesloten met een particulier (consument).